TS5

Co nabízíme

Osobám se sluchovým postižením (osoby neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, osoby s kochleárním implantátem) nabízíme tlumočnickou službu při vyřizování osobních záležitostí (např. tlumočení u lékaře, na úřadech, v bance, na magistrátu, u právníka, u finančního poradce, na policii, u pracovního pohovoru, svatebního obřadu, telefonického hovoru, tlumočení textů atd.). Klienti si mohou vybrat z těchto typů komunikace: český znakový jazyk, znakovaná čeština, zřetelná artikulace (vizualizace mluvené řeči), psaná forma mluvené řeči.

Cena služby

Tlumočnická služba je klientům poskytována ZDARMA.

Jak objednat?

U tlumočníka osobně, přes telefon/SMS, elektronickou formou (email, web kamera).

Žádost obsahuje: DATUM, HODINU, MÍSTO A PŘEDMĚT TLUMOČENÍ, MÍSTO SETKÁNÍ  S TLUMOČNÍKEM.

Tlumočníci

Menšová – tel: 777 959 722

Hudcová – tel: 774 585 225

 

Další informace

Poslání

Posláním je zprostředkovat komunikaci a poskytnout pomoc při komunikaci osobám se sluchovým postižením tak, aby tyto osoby měly zajištěný přístup k informacím a zdrojům společnosti, a aby nedocházelo k jejich sociálnímu vyloučení.

Hlavní cíl

Cílem služby je dosažení oboustranného porozumění v komunikaci v běžných sociálních situacích, kdy se osoba se sluchovým postižením stává aktivním komunikačním partnerem.

Dílčí cíle

  • zvýšit samostatnost klientů při rozhodování a řešení své situace;
  • podpořit soběstačnost klientů;
  • podpořit přebírání zodpovědnosti za řešení své situace.

Služba není určena:

  • osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek;
  • osobám, které se chovají agresivně vůči pracovníkům nebo jiným klientům.

Provozní doba 

PO-ČT      8:00 – 16:00 hod – ostatní čas dle dohody

PÁ             8:00 – 12:00 hod – ostatní čas dle dohody

Zásady poskytování tlumočnické služby

  • respektování volby komunikačního systému. Neslyšící osoby mají právo si svobodně vybrat a zvolit z těchto komunikačních systémů:

             a) český znakový jazyk;

             b) komunikační systémy vycházející z českého jazyka:

                       – znakovaná čeština;

                        – prstová abeceda;

                        – vizualizace mluvené češtiny;

                        – písemná forma mluvené řeči.

  • mlčenlivost;
  • dodržování etického kodexu tlumočníka;
  • respekt k individuálním odlišnostem;
  • zachování lidské důstojnosti.

Forma tlumočení 

Terénní – mimo budovu OUN Olomouc na území Olomouckého kraje

Ambulantní – v budově OUN Olomouc – tlumočení po telefonu (objednání lékaři atd.), tlumočení listin, formulářů, dopisů a

 

Stížnosti viz zde
Přesunout se na začátek