Sociálně aktivizační služba

Co nabízíme

Osobám se sluchovým postižením (osoby neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, osoby s kochleárním implantátem) nabízíme řadu vzdělávacích, zájmových, volnočasových aktivit a sociálně terapeutických činností, např. přednášky, kulturní a společenské akce, sdílení problémů či životní situace klienta s pracovnicí.

Poslání

Posláním je napomáhat celkovému rozvoji osob se sluchovým postižením a k jejich integraci do většinové společnosti prostřednictvím vzdělávacích, zájmových a volnočasových aktivit a socioterapeutických činností, a to jak skupinových, tak individuálních

Hlavní cíl

Podpora klienta v aktivním způsobu života, vytváření podmínek pro vzájemný kontakt s osobami se sluchovým postižením i se slyšící společností.

Dílčí cíl

 • zvyšovat vědomosti a dovednosti klientů, které potřebují pro plnohodnotný život;
 • rozvíjet komunikační dovednosti;
 • podporovat soběstačnost a nezávislost klientů;
 • podporovat aktivní trávení volného času.

Komu je tato sociální služba určena?

Cílovou skupinou pro poskytování služby jsou osoby se sluchovým postižením ve věku od 7 let.

Služba není určena:

 • osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek;
 • osobám, které se chovají agresivně vůči pracovníkům nebo jiným klientům.

Provozní doba

PO – ČT   8:00 – 16:00 – ostatní čas dle dohody

PÁ            8:00 – 12:00 – ostatní čas dle dohody,  15:00 – 19:00 – dle programu

Zásady poskytování

 • respekt k individuálním odlišnostem;
 • respekt volby komunikačního systému;
 • podpora soběstačnosti a nezávislosti;
 • zachování lidské důstojnosti;
 • podpora rozvoje k samostatnosti;
 • mlčenlivost.

Forma služby

Terénní – mimo budovu OUN Olomouc na území Olomouckého kraje

Ambulantní – v budově OUN Olomouc

 

Stížnosti viz zde

 

 

 

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.