Sociální rehabilitace

Co nabízíme

Uplatňujeme postupy praktického nácviku získávání nových dovedností )např. hledání práce, vyplňování formulářů, psaní životopisů, tvoření ručních výrobků…), ale také teoretické získávání znalostí ve formě přednáškové činnosti. 

Komu je tato sociální služba určena?

Služba je určena osobám se sluchovým postižením (osoby neslyšící, osoby nedoslýchavé, osoby ohluchlé, osoby s kochleárním implantátem) ve věku od 7 let.

Služba není určena:

 • osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek;
 • osobám, které se chovají agresivně vůči pracovníkům nebo jiným klientům.

Poslání

Posláním je napomoci k integraci osobám se sluchovým postižením do většinové společnosti, a tím dosáhnout jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a rozvíjet jejich specifické schopnosti a dovednosti.

Hlavní cíl

Cílem služby je podpora rozvoje specifických schopností a dovedností, posilování návyků a kompetencí osob se sluchovým postižením, potřebných pro zapojení do společnosti prostřednictvím terénní či ambulantní formy sociální služby. Služba nabízí individuální i skupinové metody sociální práce zaměřené na individuálně určené potřeby a zakázky dané osoby. Návazně zprostředkovává semináře, kurzy, přednášky a rekondiční pobyty.

Dílčí cíle

 • rozvíjet komunikační dovednosti;
 • podporovat soběstačnost a nezávislost klientů;
 • podporovat přebírání zodpovědnosti za řešení své situace

Provozní doba

PO – ČT   8:00 – 16:00 – ostatní čas dle dohody

PÁ            8:00 – 12:00 – ostatní čas dle dohody,  15:00 – 19:00 – dle programu

Zásady poskytování 

 • respektování volby komunikačního systému;
 • respektování volby způsobu řešení nepříznivé situace klienta;
 • mlčenlivost;
 • respekt k individuálním odlišnostem;
 • podporovat rozvoj k samostatnosti;
 • zachovávat lidskou důstojnost.

Forma služby

Terénní – mimo budovu OUN Olomouc na území Olomouckého kraje

Ambulantní – v budově OUN Olomouc.

 

Stížnosti viz zde

 

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.