Tlumočnická služba
Co nabízíme

Osobám se sluchovým postižením (osoby neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, osoby s kochleárním implantátem) nabízíme tlumočnickou službu při vyřizování osobních záležitostí (např. tlumočení u lékaře, na úřadech, v bance, na magistrátu, u právníka, u finančního poradce, na policii, u pracovního pohovoru, svatebního obřadu, telefonického hovoru, tlumočení textů atd.). Klienti si mohou vybrat z těchto typů komunikace: český znakový jazyk, znakovaná čeština, zřetelná artikulace (vizualizace mluvené řeči), psaná forma mluvené řeči.

Cena služby

Tlumočnická služba je klientům poskytována ZDARMA.

Jak objednat?

U tlumočníka osobně, přes telefon/SMS, elektronickou formou (email, web kamera).

Žádost obsahuje: DATUM, HODINU, MÍSTO A PŘEDMĚT TLUMOČENÍ, MÍSTO SETKÁNÍ  S TLUMOČNÍKEM.

Tlumočníci

Menšová – tel: 777 959 722

Hudcová – tel: 774 585 225

Další informace

Poslání

Posláním je zprostředkovat komunikaci a poskytnout pomoc při komunikaci osobám se sluchovým postižením tak, aby tyto osoby měly zajištěný přístup k informacím a zdrojům společnosti, a aby nedocházelo k jejich sociálnímu vyloučení.

Hlavní cíl

Cílem služby je dosažení oboustranného porozumění v komunikaci v běžných sociálních situacích, kdy se osoba se sluchovým postižením stává aktivním komunikačním partnerem.

Dílčí cíle

 • zvýšit samostatnost klientů při rozhodování a řešení své situace;
 • podpořit soběstačnost klientů;
 • podpořit přebírání zodpovědnosti za řešení své situace.

Služba není určena:

 • osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek;
 • osobám, které se chovají agresivně vůči pracovníkům nebo jiným klientům.

Provozní doba ambulantní formy

PO-PÁ      10:00 – 12:00 hod – ostatní čas dle dohody

Provozní­ doba terénní­ formy

PO-NE      0:00 – 8:00 – v krizové situaci,

                 8:00 – 18:00 – dle dohody,

                18:00 – 23:59 – v krizové situaci.

Zásady poskytování tlumočnické služby

 • respektování volby komunikačního systému. Neslyšící osoby mají právo si svobodně vybrat a zvolit z těchto komunikačních systémů:

             a) český znakový jazyk;

             b) komunikační systémy vycházející z českého jazyka:

                       – znakovaná čeština;

                        – prstová abeceda;

                        – vizualizace mluvené češtiny;

                        – písemná forma mluvené řeči.

 • mlčenlivost;
 • dodržování etického kodexu tlumočníka;
 • respekt k individuálním odlišnostem;
 • zachování lidské důstojnosti.

Forma tlumočení 

Terénní – mimo budovu OUN Olomouc na území Olomouckého kraje

Ambulantní – v budově OUN Olomouc – tlumočení po telefonu (objednání lékaři atd.), tlumočení listin, formulářů, dopisů aj.

Kapacita

Denní kapacita ambulantní formy: 1 klient

Denní kapacita terénní formy: 4 klienti

 

Stížnosti

Máte právo podat stížnost, podnět nebo připomínku na kvalitu sociálních služeb.

Jak podat stížnost, připomínku?

a) písemně 

 • anonymně (bez uvedení jména)
 • s uvedením jména

Jak?

 • do schránky přání a připomínek, na chodbě u hlavního vchodu OUN
 • dopisem na adresu OUN, Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc
 • emailem na adresu ounol@ounol.cz
 • vzkazem zaslaným přes webové stránky www.ounol.cz

b) ústně

 • osobně
 • přes zástupce, který stížnost vyřídí za Vás

Kde?

 • u vedoucího organizace
 • u sociálního pracovníka

Vyřízení

Do 30 dnů obdržíte písemné vyjádření ke stížnosti. V případě anonymní stížnosti bude vyjádření vyvěšeno 30 dnů v prosklené vitríně v budově OUN, vpravo, za vchodovými dveřmi. 

Stále nejste spokojeni?

Obraťte se na vedoucího oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40A, 779 00 Olomouc nebo na Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno-střed.

 

 

 

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.