Sociální rehabilitace

Co nabízíme

Uplatňujeme postupy praktického nácviku získávání nových dovedností )např. hledání práce, vyplňování formulářů, psaní životopisů, tvoření ručních výrobků…), ale také teoretické získávání znalostí ve formě přednáškové činnosti. 

Komu je tato sociální služba určena?

Služba je určena osobám se sluchovým postižením (osoby neslyšící, osoby nedoslýchavé, osoby ohluchlé, osoby s kochleárním implantátem) ve věku od 7 let.

Služba není určena:

 • osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek;
 • osobám, které se chovají agresivně vůči pracovníkům nebo jiným klientům.

Poslání

Posláním je napomoci k integraci osobám se sluchovým postižením do většinové společnosti, a tím dosáhnout jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a rozvíjet jejich specifické schopnosti a dovednosti.

Hlavní cíl

Cílem služby je podpora rozvoje specifických schopností a dovedností, posilování návyků a kompetencí osob se sluchovým postižením, potřebných pro zapojení do společnosti prostřednictvím terénní či ambulantní formy sociální služby. Služba nabízí individuální i skupinové metody sociální práce zaměřené na individuálně určené potřeby a zakázky dané osoby. Návazně zprostředkovává semináře, kurzy, přednášky a rekondiční pobyty.

Dílčí cíle

 • rozvíjet komunikační dovednosti;
 • podporovat soběstačnost a nezávislost klientů;
 • podporovat přebírání zodpovědnosti za řešení své situace

Časová dostupnost ambulantní formy

PO – PÁ     8:00 – 10:00 – ostatní čas dle dohody

PÁ             15:00 – 19:00 – dle programu

Časová dostupnost terénní­ formy

PO – ČT   8:00 – 16:00 – dle dohody

PÁ            8:00 – 12:00 – dle dohody, 15:00 – 19:00 – dle programu

Zásady poskytování 

 • respektování volby komunikačního systému;
 • respektování volby způsobu řešení nepříznivé situace klienta;
 • mlčenlivost;
 • respekt k individuálním odlišnostem;
 • podporovat rozvoj k samostatnosti;
 • zachovávat lidskou důstojnost.

Forma služby

Terénní – mimo budovu OUN Olomouc na území Olomouckého kraje

Ambulantní – v budově OUN Olomouc.

Kapacita

Denní kapacita ambulantní formy: 5 klientů

Denní kapacita terénní formy: 3 klienti

Stížnosti

Máte právo podat stížnost, podnět nebo připomínku na kvalitu sociálních služeb.

Jak podat stížnost, připomínku?

a) písemně

 • anonymně (bez uvedení jména)
 • s uvedením jména

Jak?

 • do schránky přání a připomínek, na chodbě u hlavního vchodu OUN
 • dopisem na adresu OUN, Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc
 • e-mailem na adresu ounol @ounol.cz
 • vzkazem zaslaným přes webové stránky www.ounol.cz

b) ústně

 • osobně
 • přes zástupce, který stížnost vyřídí za Vás

Kde? 

 • u vedoucího pracovníka
 • u sociálního pracovníka

Vyřízení

Do 30 dnů obdržíte písemné vyjádření ke stížnosti. V případě anonymní stížnosti bude vyjádření vyvěšeno 30 dnů v prosklené vitríně v budově OUN, vpravo, za vchodovými dveřmi.

Stále nejste spokojeni?

Obraťte se na vedoucího oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40A, 779 00 Olomouc nebo na Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno-střed.

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.