Odborné sociální poradenství

Co nabízíme

Osobám se sluchovým postižením (osoby neslyšící, osoby nedoslýchavé, osoby ohluchlé, osoby s kochleárním implantátem) nabízíme poradenství v těchto oblastech:

 • orientace v sociálních systémech (dávky pro osoby se zdravotním postižením – příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na mobilitu, průkaz osoby se zdravotním postižením atd.)
 • informace o kompenzačních pomůckách + prodej baterií do sluchadel
 • informace z oblasti vzdělávání.

Komu je tato sociální služba určena?

Služba je určena osobám se sluchovým postižením ve věku od 15 let. Službu mohou využívat také rodiče dětí se sluchovým postižením, od 7 let věku dítěte.

Služba není určena:

 • osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,
 • osobám, které se chovají agresivně vůči pracovníkům nebo jiným klientům.

 

Poslání

Posláním je pomáhat osobám se sluchovým postižením při získávání a zpracování informací, které jsou nezbytné pro vedení plnohodnotného života.

Podpora je poskytována v oblastech orientace v sociálních systémech, vzdělávání a v oblastech kompenzace ztráty sluchu.

Hlavní cíl

Cílem je podpořit osoby se sluchovým postižením při řešení nepříznivé sociální situace vlastními silami tak, aby nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení.

Dílčí cíle

 • zvýšit vědomosti a dovednosti klientů;
 • rozvíjet komunikační dovednosti;
 • podporovat soběstačnost a nezávislost klientů;
 • podporovat přebírání zodpovědnosti za řešení své situace.

Časová dostupnost ambulantní formy

PO – PÁ    13:00 – 15:00 – ostatní čas dle dohody

Časová dostupnost terénní formy

PO – ČT    8:00 – 16:00 – dle dohody

Zásady poskytování služby

 • respektování volby komunikačního systému,
 • respektování volby způsobu řešení nepříznivé situace,
 • mlčenlivost,
 • respekt k individuálním odlišnostem.

Forma služby

Terénní – mimo budovu OUN Olomouc na území Olomouckého kraje

Ambulantní – v budově OUN Olomouc.

Kapacita

Denní kapacita ambulantní formy: počet intervencí (30 min jednání) – 10

Denní kapacita terénní formy: počet intervencí (30 min jednání) – 2

 

Stížnosti

Máte právo podat stížnost, podnět, připomínku na kvalitu sociálních služeb. 

Jak podat stížnost, připomínku?

a) písemně 

 • anonymně (bez uvedení jména)
 • s uvedením jména

Jak?

 • do schránky přání a připomínek, na chodbě u hlavního vchodu OUN
 • dopisem na adresu OUN, Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc
 • e-mailem na adresu ounol@ounol.cz
 • vzkazem zaslaným přes webové stránky www.ounol.cz

b) ústně

 • osobně
 • přes zástupce, který stížnost vyřídí za Vás

Kde?

 • u vedoucího organizace
 • u sociálního pracovníka

Vyřízení

Do 30 dnů obdržíte písemné vyjádření ke stížnosti. V případě anonymní stížnosti bude vyjádření vyvěšeno 30 dnů v prosklené vitríně v budově OUN, vpravo, za vchodovými dveřmi. 

Stále nejste spokojení?

Obraťte se na vedoucího oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40A, 779 00 Olomouc nebo na Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno-střed.


Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.